Forumvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Ziggo Community


Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van en het deelnemen aan de Ziggo Ziggo-community. Ziggo heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden tussentijds aan te passen.

Als je een bijdrage wilt plaatsen op de Ziggo-community, moet je je registreren als gebruiker. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel de Ziggo-community bezoeken maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.

Bijdragen van gebruikers worden niet voorafgaand door Ziggo gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Ziggo.

Gebruikers van de Ziggo-community moeten voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Er kunnen onjuistheden in staan die mogelijk nadelige gevolgen kunnen hebben.

Ziggo adviseert gebruikers om voorzichtig om te gaan met persoonlijke informatie en de beveiliging van de gebruiker zijn hardware en software. Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers vragen om deel te nemen aan het forum.

Persoonsgegevens en nieuwsbrieven


De persoonlijke gegevens die de gebruiker aan de Ziggo verstrekt bij de registratie als gebruiker van de Ziggo community worden verzameld om de gebruiker in staat te stellen de Ziggo Community te gebruiken, de Ziggo Community te beheren en te optimaliseren, om de gebruiker zijn wachtwoord toe te sturen en om eventueel met de gebruiker in contact te komen over zijn bijdrage.

De bijdrage die wordt toegevoegd door gebruikers kan worden ingezet voor Ziggo-communitynieuwsbrieven. Gebruikers van de Ziggo Ziggo-community gaan akkoord met het ontvangen van een Ziggo Ziggo-communitynieuwsbrief. Afmelding van de nieuwsbrief geschiedt door middel van de uitschrijfoptie in de nieuwsbrief.

Auteursrecht en andere rechten


De gebruiker verleent Ziggo het recht de content die wordt toegevoegd door de gebruiker, openbaar te maken en te gebruiken via haar website en overige kanalen. Ook nadat een gebruiker zijn account heeft laten verwijderen. Dit omdat er anders een mogelijkheid wordt gecreëerd, dat waardevolle content van de Ziggo-community verwijderd moet worden.

Daar tegenover staat dat de Ziggo zich tevens het recht voorbehoud om content te kunnen verwijderen, aanpassen en inkorten zonder daarvoor (voorafgaande) toestemming van de gebruiker heeft. gekregen.

Een gebruiker mag geen auteursrechtelijk beschermd werk van derden op het forum plaatsen c.q. openbaar maken.

Aansprakelijkheid


• Ziggo is niet aansprakelijk voor enige schade die gebruikers lijden door deelname aan dit forum.

Gedragsregels voor het plaatsen van content


De gebruiker zal bij het gebruik van de Ziggo-Community zich houden aan de volgende gedragsregels.

Gebruikers zullen elkaar met respect behandelen. Gebruikers zullen geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitingen doen, grof taalgebruik hanteren, misplaatste grappen maken of andere gebruikers op een andere manier lastig vallen. Gebruikers zullen geen pornografisch of ander aanstootgevend materiaal plaatsen.

Verder is het gebruikers niet toegestaan om:
• door middel van het veelvuldig plaatsen van dezelfde tekst of tekens de werking van het forum te verstoren;
• de werking van het forum, de website en/of andere computers of systemen van Ziggo of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen:
    • het verspreiden van virussen;
    • het hacken of anderszins toegang verschaffen tot de computers of systemen van Ziggo of andere gebruikers;
    • het wissen van bestanden op computers of systemen van Ziggo of andere gebruikers;
• het forum te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chatkanalen of websites;
• het forum te gebruiken voor activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van mp3 bestanden of andere ongeautoriseerde verveelvoudigen van auteursrechtelijk (of door andere rechten van intellectuele eigendom) beschermde werken;
• bij het gebruik van het forum in strijd te handelen met de wet, regels van zelfregulering of onethisch handelen;
• smaad/laster te plegen. zoals bij negatieve ervaringen met personen/bedrijven, geen (bedrijfs)namen en/of persoonsgegevens (zoals telefoonnummers, e-mail adressen) te noemen; ;
• gebruik te maken van anonieme proxyservers, zogenaamde anonymizers of open proxies om het eigen ip-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf;
• aanwijzingen van de redactie/moderators niet op te volgen.
• moderators te benaderen met een privébericht;
• te vragen om antwoorden en/of reacties via privébericht of per e-mail;
• andermans identiteit te gebruiken;
• meer dan één gebruikersnaam te gebruiken.

Als een gebruiker van mening is dat het gedrag van een of meer andere gebruikers in strijd is met de huisregels of anderszins onrechtmatig is, kan hij/zij een e-mail sturen aan community@offize.ziggo.nl

Gebruikers zullen zich onthouden van iedere activiteit of mededeling die de indruk wekt dat hij/zij (actief) toezicht houdt (moderator is) op de website.

Als Ziggo tot de conclusie komt dat een gebruiker in strijd handelt met de huisregels of overigens onrechtmatig handelt, zullen passende maatregelen worden genomen. Zo kan Ziggo berichten aanpassen of verwijderen of een gebruiker vragen de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kan Ziggo een gebruiker tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot de website (bannen) zonder dat zij op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade van de gebruiker.